Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

Anna Świątek i Maria Wojtacha

 

 

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich powstała w sierpniu 2009 r. z inicjatywy Anny Świątek i Marii Wojtachy. Ideą założycieli było dotarcie do jak największej części społeczeństwa gmin polskich i umożliwienie jej ciągłego rozwoju poprzez poprawę warunków życia, ochronę środowiska naturalnego, wspieranie edukacji oraz propagowanie i szerzenie kultury.

autor zdjęcia TOMASZ MACH


Fundacja szczególną opieką zamierza otoczyć osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, jednak z różnych powodów nie mają takich możliwości. Działania te będą realizowane przez organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów czy konferencji mających na celu ułatwienie dostępu do edukacji oraz przyczynienie się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.

Równie ważnym obszarem działań Fundacji jest aktywna pomoc gminom w usprawnieniu ich systemu zarządzania, finansowania oraz sposobu administrowania nimi.


Szczególną uwagę i wsparcie Fundacja chce skierować w stronę polskiego sektora NGO poprzez budowanie partnerstwa i doradzanie organizacjom pozarządowym, promocję
i organizację wolontariatu oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego.


Cele statutowe działania Fundacji to:


• Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego oraz inicjatyw
i demokracji lokalnej;

• Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia
w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy w już istniejących;

• Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca
z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;

• Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji;

• Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;

• Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;

• Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;

• Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;

• Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;

• Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego;

• Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;

• Promocja i organizacja wolontariatu;

• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

• Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;

• Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS